Strona Główna - Usługi - Upadłość gospodarcza

Upadłość gospodarcza


Upadłość gospodarcza

Upadłość gospodarcza to termin, którym powinni zainteresować się właściciele firm niezdolnych do uregulowania zobowiązań wobec swoich wierzycieli z powodu przeróżnych czynników. Warto wspomnieć, że ogłoszenie upadłości gospodarczej to nie możliwość, a obowiązek przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Pod pojęciem niewypłacalności należy rozumieć brak spłaty co najmniej dwóch zobowiązań finansowych przez okres przynajmniej 3 miesięcy. Niespełnienie obowiązku dotyczącego ogłoszenia upadłości gospodarczej lub niedotrzymanie terminu ogłoszenia tejże upadłości, który wynosi 30 dni od momentu zaistnienia niewypłacalności, może wiązać się z konsekwencjami prawnymi dla przedsiębiorcy. Upadłość gospodarcza ma bowiem na celu ochronę interesu wierzycieli i doprowadzenie do tego, aby spłata zobowiązań wobec nich została zrealizowana w możliwie największym zakresie. Jeśli proces związany z ogłoszeniem upadłości gospodarczej jest dla Państwa skomplikowany lub nie są Państwo pewni czy obowiązek ten dotyczy Państwa firmy, specjaliści z kancelarii L&I Legal chętnie udzielą pomocy prawnej. Wspieramy także wierzycieli, którzy zainteresowani są złożeniem wniosku o upadłość gospodarczą swoich dłużników.


Proces upadłościowy

Wszelkie działania rozpoczynamy od wnikliwego poznania sprawy, aby móc ocenić czy spełnione są warunki do ogłoszenia upadłości gospodarczej, określone w przepisach prawnych. Wszczęcie procesu upadłościowego w przypadku, gdy Klient nie spełnia choćby jednego ze wspomnianych warunków zakończone zostanie oddaleniem wniosku o upadłość gospodarczą i narazi Klienta jedynie na niepotrzebne koszty związane z postępowaniem upadłościowym. Kiedy jednak wszystkie wymogi prawne do otwarcia procesu upadłościowego są spełnione, specjaliści L&I Legal opracowują wszelką niezbędną dokumentację i reprezentują interesy Klienta przed organem sądowym podczas całego procesu upadłościowego. Nasza kompleksowa pomoc może obejmować także nadzór nad realizacją planu spłat oraz umorzeniem wierzytelności. W przypadku wierzycieli zainteresowanych złożeniem wniosku o upadłość gospodarczą dłużnika, pomagamy również w opracowaniu propozycji zawarcia układu likwidacyjnego lub sposobów restrukturyzacji, a przed rozpoczęciem procesu upadłościowego możemy podjąć rozmowy z dłużnikiem w imieniu wierzyciela, które być może doprowadzą do polubownego rozwiązania problemu.


Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej

Praktyka gospodarcza pokazuje, że najrzadziej dochodzi do ogłaszania upadłości firm jednoosobowych, głównie ze względu na niewiedzę ich właścicieli o takiej możliwości. Istnieje ogólne przekonanie, że bankructwo może dotyczyć jedynie dużych podmiotów gospodarczych. Tymczasem zgodnie z przepisami prawa, upadłość gospodarcza może zostać ogłoszona zarówno przez większe podmioty, takie jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i niewielkie firmy jednoosobowe, gdyż prawo do ogłoszenia upadłości firmy dotyczy przedsiębiorcy, a nie konkretnego rodzaju formy prawnej działalności. Za przedsiębiorcę zaś uznaje się osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która we własnym imieniu prowadzi działalność zawodową bądź gospodarczą. Co więcej, możliwość ogłoszenia upadłości gospodarczej przysługuje także spółkom kapitałowym w organizacji, wspólnikom spółki partnerskiej oraz wspólnikom osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność majątkiem prywatnym bez ograniczeń.


Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej w sprawach dotyczących upadłości gospodarczej.


Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie